Tietoa tutkimushankkeesta

TreatER-hanke tuo yhteen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppanit viidestä Euroopan maasta tavoitteenaan paremman hoidon kehittäminen Parkinsonin tautiin. TreatER-hankkeen päätavoite on toteuttaa kliininen tutkimus, jossa CDNF-proteiinia annetaan ensimmäistä kertaa ihmisille. Proteiini annostellaan aivojensisäisesti Parkinsonin tautia sairastaville henkilöille neurokirurgisesti asennetun lääkkeenantolaitteen avulla.

TreatER-hankkeella on kaksi itsenäistä tavoitetta, joista molemmilla voi toteutuessaan olla merkittävä vaikutus kroonisten tautien paremmassa hoidossa, ja toisaalta innovatiivisen eurooppalaisen teknologian edistämisessä:

1. CDNF-proteiiniterapian toimivuuden osoittaminen Parkinsonin taudin kulun hidastamisessa/pysäyttämisessä. CDNF on patentoitu eurooppalainen innovaatio, jolla on potentiaalia myös muiden kroonisten ja toimintakykyä heikentävien tautien hoidossa.

2. Lääkkeenantolaitteen kliininen validointi. Laite on ollut käytössä jo aikaisemmin kliinisessä Parkinson-tutkimuksessa, jossa sen toimivuutta on tutkittu infusoitavan tutkimuslääkkeen aivojensisäisessä täsmäannostelussa. Lääkkeenantolaite on patentoitu eurooppalainen innovaatio, jolla on merkittävä potentiaali myös muiden aivojensisäistä annostelua vaativien sairauksien hoitomenetelmänä.

TreatER-projektin kliinistä tutkimusta on edeltänyt laaja CDNF:n prekliininen tutkimuspaketti mukaan lukien kerta- ja toistoannoksilla tehdyt toksikologiset tutkimukset kädellisillä eläimillä. Niiden perusteella CDNF:n turvallisuusprofiilia voidaan pitää erittäin hyvänä. Lisäksi CDNF:n kliinisen tutkimuksen taustalla ovat kokemukset lääkeantolaitteen käytöstä ja sen asennukseen liittyvästä aivokirurgiasta.

TreatER-hanke toteutetaan vuosina 2017-20. Se on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 puiteohjelmasta avustussopimuksen nro 732386 mukaisesti, H2020-EU.3.1.3. – Treating and managing disease (SC1-PM-09-2016 – New therapies for chronic diseases) ohjelmakokonaisuuden alaisuudessa. Horizon2020-ohjelman rahoittaman projektin virallinen nimi on “Clinical study in Parkinson’s disease with two unique goals: 1) Proof-of-concept of CDNF protein for disease modification; 2) Validation of clinically tested device for intracerebral drug delivery” (linkki englanninkieliseen Horizon 2020 projektitietokantaan).

Tietoa CDNF-proteiinista

Video alla kertoo CDNF-proteiinista englannin kielellä.